Qui som


Composició de la Junta actual, ratificada en l’Assemblea Extraordinària de 6 de novembre de 2018

President:                         Narcís Sureda Daunis
Vice-president:                 Josep Mª  Canaleta Fournies
Secretària:                       Mª Pilar Farran Ribelles
Tresorera:                        Mª Carme Coll  Trias
Vocals:
Roser Badosa  Parés
Pere Boadas  Bech de Careda
Josefina Sors Mata
Narcís Solergastó  Fusellas
Eduard Trepat Llaudó

Copy web of junta aules 2018


Salutació del President Lluís Torner Callicó en motiu de la posada en funcionament de la pàgina web de les Aules – abril de 2016

D’ençà que la vida és vida, i d’això fa molts anys, tot ha anat evolucionant, començant per la natura,  amb tot el que s’hi mou, on la humanitat – els homes i les dones –  en som un element ben important i, fins i tot, una de les causes dels canvis que van marcant cadascuna de les diferents èpoques o etapes .

P1060851Dit això, avui estem a l’època dels grans avenços científics i d’una manera especial dels moderns sistemes de comunicació, a través de l’electrònica i la informàtica. Això ens ha permès, entre altres coses, a les nostres Aules, fomentar la comunicació amb els nostres alumnes, i amb totes aquelles persones que hi puguin estar interessades, mitjançant l’obertura d’una adreça de correu electrònic i d’una pàgina web. Essent aquest  el nom que se l’hi dóna a un document o informació electrònica, que és capaç de contenir textos, sons, vídeos, programes, enllaços i moltes altes qüestions, als quan s’hi pot tenir accés, mitjançant un navegador – ordinador, mòbil, iPads, tàblets, mòbils, etc.

Les companyes i els companys de la Junta, m’han concedit el goig de  procedir, en nom propi, com a President i en el de tots ells, a l’obertura de la nostra web, que considerem com a una gran fita de les nostres Aules,  dintre de la qual podrem oferir, als nostres alumnes,  tota aquella informació que, d’una manera especial, els pugui esser d’interès;  fent-la extensiva, també, a tothom qui pugui estar interessat en informar-se de la tasca cultural que estem desenvolupant, amb un objectiu tan principal  com és el de la Formació Permanent, adreçada als que formem part del col·lectiu de la gent gran, de la nostra estimada ciutat de Girona.

Per consegüent, amigues i amics de les Aules, ens plau i tenim a bé, d’oferir-vos la possibilitat de connectar amb el contingut d’aquesta pàgina Web, per tal de poder-vos mantenir ben informats, i que a la vegada serveixi com a  complement, del propi contingut de cadascuna de les nostres conferències i demés activitats.

A més a més, si alguna o algun de vosaltres, moguts per l’afecció d’escriure, vol penjar-hi algun article o informació, invitació a alguna exposició, anunci d’alguna activitat organitzada o iniciativa d’algun alumne, etc. que pot ser d’interès pels demès, no dubteu en fer-nos-la arribar, amb la seguretat que, amb molt de gust, procurarem complaure-us, tot i agraint la vostra col·laboració. Aquestes publicacions han de ser sempre emmarcades dintre de l’àmbit cultural i no és convenient que facin esment a cap opinió política o religiosa.

I ja, per acabar, em correspon agrair a tots els membres de la Junta – els nous i els antics –  la  seva col·laboració, doncs gràcies  a ells ens ha estat possible d’abastar aquesta fita, que ja teníem “in mente” però per la qual ens faltaven mans i gent entesa en la matèria, cosa que, amb el seu ajut hem aconseguit.

És un honor, per a mi, comptar amb la seva col·laboració; com també ho és la fidelitat i assistència de tots vosaltres, les i els alumnes.

Felicitem-nos-en i que sigui PER MOLTS ANYS!!

Lluís Torner i Callicó
Girona, abril del 2016.


Inici i evolució de les Aules d’Extensió Universitària de Girona

Com a primera informació d’aquesta pàgina Web, considerem oportú de començar-la  fent una petita ressenya del naixement de les nostres Aules Gironines.

Al decurs de la segona meitat del segle XX, a la Casa de Cultura de Girona, atenent una demanda que començava a sorgir a la ciutat, a causa que la nova expectativa de vida anava incrementant el col·lectiu de la gent gran, que feu que, aquesta, anés  mostrant un marcat interès per estar al corrent de les noves tendències culturals, que anaven apareixent, la qual cosa va fer que s’anés implantant  un nou model d’ensenyament, amb l’objectiu d’aconseguir una formació continuada, que permetés que les persones, un cop jubilades, poguessin mantenir-se informats. En un principi es constituïren com a: Aules de Difusió Cultural, adscrites a la FATEC-AFOPA i, en el cas de la nostra ciutat, patrocinades per: El Patronat de Serveis Socials de la Diputació de Girona, l’Escola Universitària Politècnica, el llavors Col·legi Universitari, la Escola Universitària d’Infermeria de la Diputació, l’Estudi General de Girona, i la U.A.B. El lloc d’ubicació, del nou servei, fou el mateix on es troben les actuals Aules; és a dir la Casa de Cultura de la Diputació de Girona.

Fou el dia tretze de febrer, de l’any 1990, que en la reunió celebrada  al Saló d’Actes del  Patronat de Serveis Socials de la Diputació de Girona, va tenir lloc la signatura de l’Acta Fundacional de l’Associació: “AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE GIRONA” signada pels Srs.: Josep Maria Matabosch Guillaumes, Miquel Matas Pérez, Enric Mirambell Belloc i Joan Ramon Tarres Gimferrer.  En el mateix acte s’aprovaren els Estatuts, que presentats al Departament de Justícia, D.G. de Dret i d’Entitats Jurídiques, de la Generalitat de Catalunya, foren inscrits a la Secció 1ª, amb el núm. 1751, amb data 3 de maig de 1990. Resultant, per consegüent, legalment constituïdes. Tenint com a finalitat principal: La difusió de la cultura, envers la gent gran, tan de fora com de dins de l’àmbit universitari.

Conveni de col·laboració entre la UdG i AFOPA.  

Reunits a la seu de la Universitat de Girona, per un costat el Sr. Josep. Mª. Nadal i Farreras, President de la Comissió Gestora, actuant com a Magfc. i  Excm.  Rector de la UdG; i de l’altre el Sr. Joan-Jordi Aragay i Prades, Doctor en Economia, en nom i representació de l’Agrupació de Formació Permanent d’Aules per a la Gent Gran (AFOPA)

Manifestaren la mútua voluntat de mantenir i preservar la realització i la promoció de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, com a contribució al desenvolupament cultural i social, mitjançant la difusió del coneixement, la ciència i la cultura, a través de les activitats adreçades a la Gent Gran, i sentint ambdues parts, la necessitat de donar una solució a l’ordenació correcta de les susdites Aules, acordaren signar un CONVENI  de COL·LABORACIÓ, establint les clàusules que havien de regir-lo.

El susdit CONVENI i les corresponents CLÀUSULES, foren subscrites, pels esmentats compromissaris, amb data 17 de juny de 1993, passant a adquirir els seus plens efectes, a partir del curs 1993-1994.

La durada del present Conveni de Col·laboració  era d’un any, renovable automàticament d’any a any. En aquest punt cal dir – almenys que sapiguem – que no s’ha revisat mai, i per consegüent s’ha anat renovant tàcitament. Tot i que, a nivell d’AFOPA, i d’alguna de les universitats catalanes, de tant en tant, es fan unes reunions, dites “interuniversitàries”  de les quals, a nivell de les Aules,  no en tenim massa informació.

Renovació dels nostres Estatuts.

Va ser a l’any 2011, que a rel del Decret 206/1999, calgué procedir a l’actualització dels Estatuts,  la qual cosa s’acordà en l’Assemblea de Socis de les nostres Aules, celebrada el dia 9 de juny de 2011. La documentació corresponent, juntament amb còpia de l’Acta, de l’esmentada Assemblea, i  el contingut dels  Estatuts degudament actualitzats, fou presentada als Serveis Territorials a Girona, Departament de Justícia, de la Generalitat de Catalunya, amb data 23 de juny del 2011, i amb data 14 d’octubre de 2011, sortí la resolució de la seva aprovació, amb el número d’inscripció 1751, de la Secció 1ª del Registre de Girona.

Còpia d’aquests, obra als arxius de les nostres Aules de Girona, on poden ser consultades, per qualsevol soci que pugui sol·licitar-ho degudament.

Celebració del XXVè  Aniversari.

Malgrat que, com ja hem dit abans, les nostres Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, varen néixer, com a tals, el tretze de febrer de 1990, tenint en compte que, amb anterioritat, havien funcionat les Aules de Difusió Cultural – que foren les  precursores de les actuals –  el dia 13 de juny de l’any 2006, la Junta que hi havia en aquell moment, presidida pel Sr. Miquel Matas i Pérez, que fou el gran impulsor de les nostres Aules. va decidir de  fer la celebració del XXVè Aniversari.

L’acte es va fer coincidir amb el de la cloenda del Curs 2005/2006, així com amb la visita dels membres de la Junta de les Aules de Nantes (França) amb les quals hi havia hagut una mena d’agermanament; i consegüentment foren convidats a assistir-hi.

Va consistir en una missa d’acció de gràcies, celebrada a l’Església dels Pares Claretians, un dinar de germanor, a l’Hotel Carlemany, de Girona i, a ben dinat, tingué lloc l’Acte Acadèmic, a l’Aula Magna de la Casa de Cultura, amb els parlaments de les Autoritats Acadèmiques, que hi assistiren.  Al final,  hi hagué la  projecció d’un audiovisual, titulat “Les fites de la història” i un petit concert musical.

Lluís Torner i Callicó
Girona, abril del 2016.

 


Les Aules i la Gent Gran.

Adjuntem un poema que, en el seu moment,  va ser musicat, com a possible himne de les Aules, i que tot i que no acabà de reeixir, forma part del nostre arxiu documental.

Si formació i cultura
estan ben relacionats,
esdevenen gran riquesa,
al curs de la humanitat.

I no és sols per als joves,
també és per a la gent gran,
que si vol restar activa,
l’edat no és cap entrebanc.

     Els alumnes de les Aules,
ja tenim tots una edat,
i ens mou poder omplir-la,
per sentir-nos realitzats.

Aquí rau on les Aules,
a traves de les xerrades,
permeten ser gent activa,
i alhora informada.

Això per a tots nosaltres,
és un motiu gratificant,
doncs posant anys a la vida,
també donem vida als anys.

     Els alumnes de les Aules,
ja tenim tots una edat,
i voler aprofitar-la,
és la nostra prioritat.

Lluís Torner / agost 2012

 


Clicant a aquest enllaç s’accedeix als  ESTATUTS DE LES AULES:

aules_estatuts 2011

En data 6 de novembre de 2018 i amb Assemblea Extraordinària es va modificar l’article 28 dels Estatuts vigents i es va ratificar la composició de la Junta. S’adjunta còpia de l’Acta resultant.

Acta pag1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acta pag2

Ens atenem a alló que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal (LO 15/99), Reglament General RGPD/679.