Assemblea anual 2018

aulesgirona@gmail.com   29 de gener de 2018   Comentaris tancats a Assemblea anual 2018

 

D’acord amb la convocatòria enviada a tots els alumnes, el dia 21 de febrer de 2018, a l’hora prevista, va tenir lloc l’Assemblea anual de l’Aula de la Gent Gran de Girona a la Casa de Cultura.

Van ser presents 19 alumnes i van delegar el seu vot 28, el que dona un total de 47 assistents.

Seguint l’ordre del dia establert van ser aprovats per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior, la liquidació del exercici anterior i  el pressupost del curs actual.

També es va aprovar per unanimitat  l’admissió d’un alumne que va manifestar el seu desig de formar part de la junta directiva, i la continuació dels demés membres.

 


 

 

IMGAULA D’EXTENSIO UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT  GRAN DE GIRONA

Plaça Hospital, 6     –    17002 Girona

Benvolgut alumne/a:

Per la present et convoquem a l’Assemblea General ordinària de les Aules que celebrarem el proper dia 21 de febrer 2018, dimecres, a les 17,30 h. a l’aula A del primer pis de la Casa de Cultura, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior, que s’adjunta a la present convocatòria.

2.- Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i aprovació i aplicació de resultats si procedeix.

3.- Presentació i aprovació, si és procedent, del pressupost del curs 2018.

4.- Precs i preguntes.

Ens permetem de pregar-vos la vostra assistència per tal d’acompanyar a la Junta en la seva tasca alhora que demanem noves incorporacions per reforçar i distribuir millor la gestió de la pròpia Junta.

Girona, 29 de gener de 2018

El President                                                                                La Secretaria

Narcís Sureda Daunis                                                              Josefina Sors Mata

DELEGACIÓ DE VOT

Jo, el Sr./Sra…………………………………………………………………………………………, com a alumne de  l’Aula  d’Extensió Universitària de la Gent Gran de Girona, autoritzo al Sr./Sra. …………………………………………………………………………………………….. perquè em representi i doni el meu  vot  a  l’Assemblea  General  que  tindrà  lloc  el  dia 21 de febrer de 2018.  (D’acord amb l’article 13.2 dels Estatuts de l’Associació, cada associat només podrà acceptar i aportar  5 delegacions de vot).

Clicant sobre l’enllaç es pot llegir l’Acta de l’Assemblea General ordinària de 2017.

ACTA assemblea gral 13-02-2017